ادبیات ایران و جهان

 

در راه آفتاب ، یادداشت های روزانه یک کولی ، گل های گناه ، سراب به همراه سیزده محموعه شعر دیگر ، کارنامه ای است از سوکیاس کورکچیان متخلص به واراند شاعر ارمنی متولد تهران می باشد که یکی از شاعران خوب معاصر کشورمان محسوب می شود .

شعری از مجموعه پاییز در پرواز به نام  عشق را برایتان در ادامه خواهم گذاشت :
عشق
قلبی بود و
در آن قلب واژه ئی
و در آن واژه دردی
و آن درد ره سه حرف بود...
واژه ئی بود که در آن قلبی بود
و در آن قلب دردی بود
ونبود آن درد را درمانی هیچ ...

عحب جهان دل آشوبی

 
Designed by http://template.persianblog.ir/