ادبیات ایران و جهان

امسال نوروزمتفاوتی را تجربه کردم . تفاوتی که می تواند شروع خوبی برای سال های آتی اگر خداوندمتعال عمری دهد باشد .

دوست دارم بهترین آرزوها رابرای همه کسانی که می شناسم و نمی شناسم داشته باشم . دوست دارم همه کسانیکه دلشان را شکسته ام مرا ببخشند و همه کسانی را که ....

دوست دارم روزهای توام با عشق برای همه انسان های وارسته و آزاده را از خداوند متعال خواستارشوم .

و در نهایت ایران همیشه آزاد ، به همت ایرانی آزاده سرافراز بماند .

 

با نام خدا

نرم نرمک اینک رسید

صدای گامش از خواب نوشین مرا به خود خواند

دستی به موی کشیده و در آینه نگریستم

بقدر مرور ۳۶۵ روز گذشته

دوستانی که یافتم و از دست دادم

مادرم در آستانه در ایستاده و به بهار بیست و شش من آرزومندانه نگاه کرد .

 

سفره ای بود و سودای سین

مادرم به ذوق آمده بود

دردانه روح در من صدف شکست

کاش صدف دردانه تو بودم

کاش صدف دردانه تو باشم

من از بهار دختر باران را آبستنم

از زمستان

جامی از شرابی منجمد

 

 
Designed by http://template.persianblog.ir/